ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE BATXILLERAT NOCTURN.
Visita a l’exposició «Gladiadors: Herois del Coliseu» en el MARQ, amb alumnat de Batxillerat Nocturn que cursa les assignatures de Comunicació Audiovisual, Dibuix Artístic i Llatí.
Professores coordinadores: Julia Cervantes Corazzina i Verónica Ayelo Henares.

————————————

Visita a la exposición «Gladiadores: Héroes del Coliseo» en el MARQ, con alumnado de Bachillerato Nocturno que cursa las asignaturas de Comunicación Audiovisual, Dibujo Artístico y Latín.
Profesoras coordinadoras: Julia Cervantes Corazzina y Verónica Ayelo Henares.