Sobre Vicente Torregrosa

Este autor no presenta ningún detalle.
So far Vicente Torregrosa has created 100 blog entries.

Calendario de exámenes del CEED. 2ª Evaluación

1r BATXILLERAT 2a AVALUACIÓ

2n BATXILLERAT 2a AVALUACIÓ

 

CONVOCATÒRIA FINAL 2n CURS. CICLES FORMATIUS MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Ja estan publicats els calendaris dels exàmens corresponents a la convocatòria final dels mòduls de 2n curs. En la plataforma de tutoria d’Aules estan arreplegades les orientacions a tenir en compte.

Recuperaciones de la 1ª evaluación del CEED

*ACTUALIZADO: LISTADO EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 21-22

Exàmens Gener 1r Cicles Semipresencials

Ja estan publicats els calendaris dels exàmens dels mòduls de 1r que es realitzaran el mes de gener.
En la plataforma de tutoria trobaràs informació important.

RESULTATS DE LES ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

RESULTATS DE LES ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

NOVEMBRE/NOVIEMBRE 2021

CANDIDATES DEL SECTOR PROFESSORAT QUE HAN RESULTAT ELEGIDES
CANDIDATAS DEL SECTOR PROFESORADO QUE HAN SIDO ELEGIDAS

• Vanesa Berna Bosch
• Patricia Crespo Rodríguez
• Emilia Martínez Alfonso

CANDIDATS DEL SECTOR ALUMNAT QUE HAN RESULTAT ELEGITS
CANDIDATOS DEL SECTOR ALUMNADO QUE HAN SIDO ELEGIDOS

• Abdel S (1r batx D)
• Kilian F.L. (1r batx B)

CANDIDATES DEL SECTOR FAMÍLIES QUE HAN RESULTAT ELEGIDES
CANDIDATAS DEL SECTOR FAMILIAS QUE HAN SIDO ELEGIDAS

• Eva De la Iglesia Vivar
• Raluca Lupu
• Wilma León Meneses (por designación directa de l’AFA)

CANDIDATA DEL SECTOR PAS (personal administració i serveis) QUE HA RESULTAT ELEGIDA
CANDIDATA DEL SECTOR PAS (personal administración y servicios) QUE HA SIDO ELEGIDA

• Pilar Castrillo Mayo

CANDIDATA DEL PAEC (personal d’atenció educativa complementària) QUE HA RESULTAT ELEGIDA
CANDIDATA DEL PAEC (personal de atención educativa complementaria) QUE HA SIDO ELEGIDA

• Josefina Romero Palacios

Calendario de Exámenes 1ª Evaluación. 1º y 2º BACH CEED

CALENDARIO EXAMENES. CEED 1r BATXILLERAT 1a AVALUACIÓ

CALENDARIO EXAMENES. CEED 2n BATXILLERAT 1a AVALUACIÓ

PROVA PARCIAL FP SEMIPRESENCIAL MÒDULS DE 2N

Ja teniu a la vostra disposició els calendaris de la prova parcial de novembre per als mòduls que s´imparteixen en 2n.
És important que revises la informació de la teua plataforma de tutoria i contestes a les consultes de cadascun dels mòduls.

Eleccions al Consell Escolar

El pròxim 18 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació.

Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

CARTA A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Instrucciones de inicio de curso. CEED 2021-2022

CEED 2021-22 INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO

Becas para alumnos con necesidades específicas 2021/2022

S’ha publicat en el BOE del dia 2 d’agost de 2021, l’extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2021-2022.

INSTRUCCIONS PER A FACILITAR ALS ALUMNES

Les sol·licituds tant d’ajuda com de subsidi hauran d’emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l’adreça http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional en l’adreça https://sede.educacion.gob.es.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar per qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, en format pdf i escanejada, la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació.

Si el sol·licitant no disposa del sistema de signatura acceptat per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament, haurà d’imprimir el model “pdf” i presentar-lo en el centre on es trobe matriculat, degudament signat pels membres de la unitat familiar, acompanyat de la documentació requerida en cada cas.

El termini de presentació de sol·licituds acaba al pròxim 30 de setembre de 2021, inclusivament.

Per a obtindre informació sobre l’estat de tramitació del procediment de les ajudes, es podrà consultar en l’adreça electrònica: https://sede.educacion.gob.es, en l’apartat “notificacions”.

INSTRUCCIONS PER AL CENTRE

Els centres hauran de presentar les sol·licituds, una vegada completades i amb els informes i documentació corresponents, en aquesta Direcció Territorial fins al 14 d’octubre de 2021, inclusivament, tenint en compte les següents consideracions:

COMPROVACIÓ DE:

– QUE FIGUREN LES SIGNATURES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR EN LES PÀGINES PERTINENTS.

– EL CORRECTE EMPLENAMENT DE L’APARTAT D, SIGNAT I SEGELLAT PEL CENTRE AUTORITZAT O PROFESSIONAL COL·LEGIAT, I SIGNATURA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, SI ESCAU.

– QUE FIGURA SIGNADA LA DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ASSENYALADA UNA DE LES OPCIONS DE REBUT DE L’IMPORT DE LA BECA.

– QUE ADJUNTEN LA DOCUMENTACIÓ QUE HO ACREDITA, SI S’AL·LEGA FAMÍLIA

NOMBROSA I/O DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT O GERMANS.

 

EMPLENAMENT PEL PROPI CENTRE:

– DEL RESGUARD DE PRESENTACIÓ (ENTREGANT-LO ALS INTERESSATS)

– DE L’APARTAT A (CERTIFICACIÓ DE MATRÍCULA Y DE LES AJUDES PROPOSADES).

– DE L’APARTAT B (ACREDITACIÓ DE LA NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU).


Se ha publicado en el BOE del día 2 de agosto de 2021, el extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

INSTRUCCIONES PARA FACILITAR A LOS ALUMNOS

Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario accesible por internet en la dirección http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es.

Una vez cumplimentada la solicitud telemática, si el solicitante se puede identificar por cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la sede electrónica, se podrá completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando a través de la página web, en formato pdf y escaneada, la documentación que le sea requerida por la propia aplicación.

Si el solicitante no dispone del sistema de firma aceptado por la sede electrónica, una vez cumplimentada la solicitud telemáticamente, deberá imprimir el modelo “pdf” y presentarlo en el centro donde se encuentre matriculado, debidamente firmado por los miembros de la unidad familiar, acompañado de la documentación requerida en cada caso.

El plazo de presentación de solicitudes acaba el próximo 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento de las ayudas, se podrá consultar en la dirección electrónica: https://sede.educacion.gob.es, en el apartado “notificaciones”.

INSTRUCCIONES PARA EL CENTRO

Los centros deberán presentar las solicitudes, una vez completadas y con los informes y documentación correspondientes, en esta Dirección Territorial hasta el 14 de octubre de 2021, inclusive, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

COMPROBACIÓN DE:

– QUE FIGURAN LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR EN LAS PÁGINAS PERTINENTES.

– LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO D, FIRMADO Y SELLADO POR EL CENTRO AUTORIZADO O PROFESIONAL COLEGIADO, Y FIRMA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, SI PROCEDE.

– QUE FIGURA FIRMADA LA DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y SEÑALADA UNA DE LAS OPCIONES DE RECIBO DEL IMPORTE DE LA BECA.

– QUE ADJUNTAN LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA, SI SE ALEGA FAMILIA

NUMEROSA Y/O DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE O HERMANOS.

 

CUMPLIMENTACIÓN POR EL PROPIO CENTRO:

– DEL RESGUARDO DE PRESENTACIÓN (ENTREGÁNDOLO A LOS INTERESADOS).

– DEL APARTADO A (CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA Y DE LAS AYUDAS PROPUESTAS).

DEL APARTADO B (ACREDITACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO).