Sobre Vicente Torregrosa

Este autor no presenta ningún detalle.
So far Vicente Torregrosa has created 101 blog entries.

Becas para alumnos con necesidades específicas 2021/2022

S’ha publicat en el BOE del dia 2 d’agost de 2021, l’extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2021-2022.

INSTRUCCIONS PER A FACILITAR ALS ALUMNES

Les sol·licituds tant d’ajuda com de subsidi hauran d’emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l’adreça http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional en l’adreça https://sede.educacion.gob.es.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar per qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, en format pdf i escanejada, la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació.

Si el sol·licitant no disposa del sistema de signatura acceptat per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament, haurà d’imprimir el model “pdf” i presentar-lo en el centre on es trobe matriculat, degudament signat pels membres de la unitat familiar, acompanyat de la documentació requerida en cada cas.

El termini de presentació de sol·licituds acaba al pròxim 30 de setembre de 2021, inclusivament.

Per a obtindre informació sobre l’estat de tramitació del procediment de les ajudes, es podrà consultar en l’adreça electrònica: https://sede.educacion.gob.es, en l’apartat “notificacions”.

INSTRUCCIONS PER AL CENTRE

Els centres hauran de presentar les sol·licituds, una vegada completades i amb els informes i documentació corresponents, en aquesta Direcció Territorial fins al 14 d’octubre de 2021, inclusivament, tenint en compte les següents consideracions:

COMPROVACIÓ DE:

– QUE FIGUREN LES SIGNATURES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR EN LES PÀGINES PERTINENTS.

– EL CORRECTE EMPLENAMENT DE L’APARTAT D, SIGNAT I SEGELLAT PEL CENTRE AUTORITZAT O PROFESSIONAL COL·LEGIAT, I SIGNATURA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, SI ESCAU.

– QUE FIGURA SIGNADA LA DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ASSENYALADA UNA DE LES OPCIONS DE REBUT DE L’IMPORT DE LA BECA.

– QUE ADJUNTEN LA DOCUMENTACIÓ QUE HO ACREDITA, SI S’AL·LEGA FAMÍLIA

NOMBROSA I/O DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT O GERMANS.

 

EMPLENAMENT PEL PROPI CENTRE:

– DEL RESGUARD DE PRESENTACIÓ (ENTREGANT-LO ALS INTERESSATS)

– DE L’APARTAT A (CERTIFICACIÓ DE MATRÍCULA Y DE LES AJUDES PROPOSADES).

– DE L’APARTAT B (ACREDITACIÓ DE LA NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU).


Se ha publicado en el BOE del día 2 de agosto de 2021, el extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

INSTRUCCIONES PARA FACILITAR A LOS ALUMNOS

Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario accesible por internet en la dirección http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es.

Una vez cumplimentada la solicitud telemática, si el solicitante se puede identificar por cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la sede electrónica, se podrá completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando a través de la página web, en formato pdf y escaneada, la documentación que le sea requerida por la propia aplicación.

Si el solicitante no dispone del sistema de firma aceptado por la sede electrónica, una vez cumplimentada la solicitud telemáticamente, deberá imprimir el modelo “pdf” y presentarlo en el centro donde se encuentre matriculado, debidamente firmado por los miembros de la unidad familiar, acompañado de la documentación requerida en cada caso.

El plazo de presentación de solicitudes acaba el próximo 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento de las ayudas, se podrá consultar en la dirección electrónica: https://sede.educacion.gob.es, en el apartado “notificaciones”.

INSTRUCCIONES PARA EL CENTRO

Los centros deberán presentar las solicitudes, una vez completadas y con los informes y documentación correspondientes, en esta Dirección Territorial hasta el 14 de octubre de 2021, inclusive, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

COMPROBACIÓN DE:

– QUE FIGURAN LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR EN LAS PÁGINAS PERTINENTES.

– LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO D, FIRMADO Y SELLADO POR EL CENTRO AUTORIZADO O PROFESIONAL COLEGIADO, Y FIRMA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, SI PROCEDE.

– QUE FIGURA FIRMADA LA DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y SEÑALADA UNA DE LAS OPCIONES DE RECIBO DEL IMPORTE DE LA BECA.

– QUE ADJUNTAN LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA, SI SE ALEGA FAMILIA

NUMEROSA Y/O DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE O HERMANOS.

 

CUMPLIMENTACIÓN POR EL PROPIO CENTRO:

– DEL RESGUARDO DE PRESENTACIÓN (ENTREGÁNDOLO A LOS INTERESADOS).

– DEL APARTADO A (CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA Y DE LAS AYUDAS PROPUESTAS).

DEL APARTADO B (ACREDITACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO).

Becas de Educación 2021/2022

Página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades con toda la información sobre cómo solicitar las becas para estudios universitarios, no universitarios y necesidades educativas especiales.

Más información:

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Informació i normes COVID. Curs 2021-2022

Per a alumnat del torn de diürn (ESO i Batxillerat diürn)

Per a alumnat del torn de vesprada (Batxillerat nocturn , CEED i Cicles Formatius)

Distribución de alumnos ESO y BACHILLERATO

Listados de alumnos. Curso 2021-2022

ESO

BACHILLERATO DIURNO

BACHILLERATO NOCTURNO

CALENDARI D’INICI DE CLASSES CURS 21-22. Cicles Formatius Presencials

Recepció d’alumnes en l’aula d’usos múltiples

GRAU SUPERIOR

Educació infantil

   • 1r Curs. Dilluns 13 a les 17:00 h.
   • 2n Curs. Dijous 9 a les 17:00 h.

Integració social

   • 1r Curs. Dillun 13 a les 17:30 h
   • 2n Curs. Dijous 9 a les 17:30 h.

Animació sociocultural i turística

   • 1r Curs. Dilluns 13 a les 16:30 h
   • 2n Curs. Dijous 9 a les 16:30 h.

Marquèting i publicitat

   • 1r Curs. Dilluns 13 a les 16:30 h
   • 2n Curs. Dijous 9 a les 16:30 h.

GRAU MITJÀ

Tècnic en activitats comercials

   • 1r Curs. Divendres 10 a les 16:30.
   • 2n Curs. Dimecres 8 a les 18:00 h.

Atenció a persones en situació de dependència

   • 1r Curs. Divendres 10 a les 17:00.
   • 2n Curs. Dimecres 8 a les 17:00 h.

Inici classes Cicles Formatius modalitat presencial

 • 1r Curs. Dimarts 14 de Setembre
 • 2n Curs. Dilluns 13 de Setembre

CALENDARI D’INICI DE CLASSES CURS 21-22. Cicles Formatius Semi Presencials

Recepció d’alumnes en l’aula d’usos múltiples

GRAU SUPERIOR

Educació infantil

   • Torn de matí
    • 1r Curs. Dimarts 14 de Setembre a les 11:30 h.
    • 2n Curs. Divendres 10 de Setembre a les 11:30 h.
   • Torn de vesprada
    • 1r Curs. Dilluns 13 de Setembre a les 19:00 h.
    • 2n Curs. Dijous 9 de Setembre a les 19:00 h.

Integració social

   • Torn de matí
    • 1r Curs. Dimarts 14 de Setembre a les 10:00 h.
    • 2n Curs. Divendres 10 de Setembre a les 10:00 h.
   • Torn de vesprada
    • 1r Curs. Dilluns 13 de Setembre a les 18:00 h.
    • 2n Curs. Dijous 9 de Setembre a les 18:00 h.

GRAU MITJÀ

Atenció a persones en situació de dependència

   • Torn de matí
    • 1r Curs. Dimarts 14 de Setembre a les 10:00 h
    • 2n Curs. Divendres 10 de Setembre a les 10:00 h.
   • Torn de vesprada
    • 1r Curs. Dilluns 13 de Setembre a les 18:00 h.
    • 2n Curs. Dijous 9 de Setembre a les 18:00 h.

 

Inici tutories col·lectives Cicles Formatius modalidad semipresencial

 • 1r Curs. Dimecres 15 de Setembre
 • 2n Curs. Dilluns 13 de Setembre

CALENDARI D’INICI DE CLASSES CURS 21-22. ESO, BATXILLERAT DIÜRN, NOCTURN i CEED

SETEMBRE 2021

1r ESO: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati, DAVANT del MONUMENT (Porta d’entrada del carrer Vicente Chavarri).

 • 09:00 h recepció alumnat de 1r ESO A. Eixida a les 12:00 h.
 • 09:30 h recepció alumnat de 1r ESO B. Eixida a les 12:30 h.
 • 10:00 h recepció alumnat de 1r ESO C. Eixida a les 13:00 h.
 • 10:30 h recepció alumnat de 1r ESO D. Eixida a les 13.30 h.
 • 11:00 h recepció alumnat de 1r ESO E. Eixida a les 14:00 h.
 • 11:30 h recepció alumnat de 1r ESO F1. Eixida a les 14:00 h.
 • 12:00 h recepció alumnat de 1r ESO F2. Eixida a les 14:00 h.
 • 12:30 h recepció alumnat de 1r ESO G. Eixida a les 14:00 h.
1r ESO: Inici de classes en horari de 8:00 h a 14:10 h

2n ESO: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant del monument

 • 09:00 h: 2n ESO A. Eixida 11:30 h.
 • 09:30 h: 2n ESO B. Eixida 12:00 h.
 • 10:00 h: 2n ESO C. Eixida 12:30 h.
 • 10:30 h: 2n ESO D. Eixida 13:00 h.
 • 11:00 h: 2n ESO E. Eixida 13:30 h.
 • 11:30 h: 2n ESO F. Eixida 14:00 h.
 • 12:00 h: 2n ESO G. Eixida 14:00 h.
1r i 2n ESO: Horari de 8:00 h a 14:10 h

2n BATXILLERAT: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant del monument

 • 10:30 h: 2n BATX A. Eixida 12:00 h.
 • 11:00 h: 2n BATX B. Eixida 12:30 h.
 • 11:30 h: 2n BATX C. Eixida 13:00 h.
 • 12:00 h: 2n BATX D. Eixida 13:30 h.
 • 12:30 h: 2n BATX E. Eixida 14:00 h.
 • 13:00 h: 2n BATX F. Eixida 14:00 h.
1r, 2n ESO i 2n BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

3r ESO i 1r FPB: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 08:30 h: 3r ESO A i PMAR. Eixida 11:00 h.
 • 09:00 h: 3r ESO B. Eixida 11:30 h.
 • 09:30 h: 3r ESO C. Eixida 12:00 h.
 • 10:00 h: 3r ESO D. Eixida 12:30 h.
 • 10:30 h: 3r ESO E. Eixida 13:00 h.
 • 11:00 h: 3r ESO F. Eixida 13:30 h.
 • 11:30 h: 1r FPB. Eixida 14:00 h.
1r, 2n, 3r ESO, 1r FPB i 2n BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

4t ESO i 2n FPB: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 08:30 h: 4t ESO A i 4t PR. Eixida 11:00 h.
 • 09:00 h: 4t ESO B. Eixida 11:30 h.
 • 09:30 h: 4t ESO C. Eixida 12:00 h.
 • 10:00 h: 4t ESO D. Eixida 12:30 h.
 • 10:30 h: 2n FPB. Eixida 13:00 h.
 • 11:00 h: 4t ESO E. Eixida 13:30 h.
 • 11:30 h: 4t ESO F. Eixida 14:00 h.
1r, 2n, 3r, 4t ESO, 1r i 2n FPB i 2n de BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

1r DE BATXILLERAT: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 08:00 h: 1r BACH A. Eixida 09:30 h.
 • 09:00 h: 1r BACH B. Eixida 10:30 h.
 • 10:00 h: 1r BACH C. Eixida 11:30 h.
 • 11:00 h: 1r BACH D. Eixida 12:30 h.
 • 12:00 h: 1r BACH E. Eixida 13:30 h.
 • 13:00 h: 1r BACH F. Eixida 14:30 h.
1r, 2n, 3r, 4t ESO, 1r i 2n FPB, 1r i 2n BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

BATXILLERAT NOCTURN I CEED: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 16:00 h: 1r BATX i BATX Models A (BQ1, BQ2).
  • 1r BACX.
  • BQ1.
  • BQ2.
 • 17:00 h: 2n BATX i BATX Model A (BQ3)
  • 2n BACX.
  • 2n BAHY.
  • BQ3.
 • 18:00 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra A i la lletra L. Aula Usos Múltiples
 • 19:00 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra M i la lletra Z. Aula Usos Múltiples
BATXILLERAT CEED: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en Aula Usos Múltiples.

 • 10:00 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra A i la lletra L.
 • 11:30 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra M i la lletra Z.

BATXILLERAT NOCTURN I CEED Inici de classes en l’horari establert.

Proceso extraordinario de matriculación. Curso 2021-2022

Una vez cerrado el plazo ordinario de solicitud de plaza escolar para el curso 2021-2022, en caso de no haber participado en el proceso y estar fuera de plazo, el Ayuntamiento de Alicante ha habilitado una solicitud que habrá que rellenar y entregar por correo electrónico.

Esto afecta a Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Puede realizar la solicitud en : https://www.alicante.es/es/noticias/proceso-extraordinario-matriculacion-curso-2021-2022-0

 

Matriculación ESO y Bachillerato

El período de matrícula de la ESO y el Bachillerato para los alumnos que ya están estudiando en el IES Figueras Pacheco es

DEL 5 AL 9 DE JULIO

La matrícula se hace online desde la OficinaVirtual

 

Matriculación Bachillerato CEED

El período de matrícula para el Bachillerato a Distancia (CEED) es

DEL 6 AL 23 DE JULIO

Los alumnos que ya están estudiando el Bachillerato CEED en el IES Figueras Pacheco pueden hacer la matrícula online desde la OficinaVirtual

 

Los alumnos que se matriculan por primera vez se deben matricular de forma presencial en la Secretaría del Centro.