plandir6      plandir5

L’alumnat de 3r d’ESO participa en el Pla Director de Coeducació; la policia ha impartit unes xarrades de prevenció de la Violència de Gènere. El Pla Director de Coeducació, impulsat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es dirigix al sistema educatiu, des de l’educació infantil al batxillerat i formació professional, així com a les ensenyances superiors de règim especial o l’educació de persones adultes. Amb ell es perseguix avançar cap a un model d’escola coeducativa, inclusiva, igualitària que contribuïsca a la transformació social en direcció cap a una societat lliure de discriminació per raó de gènere i que previnga la violència de gènere i masclista.

Un model d’escola coeducativa basada en el desenvolupament integral de les persones, al marge dels estereotips i rols en funció del gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, que eduque en el rebuig de tota forma de discriminació i de violència de gènere i masclista, i que possibilite una orientació acadèmica i professional no sexista, comptant amb la participació i la implicació de tota la comunitat educativa.

Activitat organitzada per Vicedirecció. 27/03/2019