PAGO DE TASAS DE MATRÍCULA PAU 2020

RECIBO QUE DEBERÁ GENERAR CADA ALUMNO/A A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo
(Hay una serie de pasos que debéis seguir y se generará un recibo)

Los alumnos/as a través de este enlace descargarán un recibo y efectuarán el ingreso de la Tasa de Selectividad a favor de la Universidad de Alicante – BANCO SABADELL, BANCO DE SANTANDER, CAJA MURCIA – BMN, abonando la cantidad correspondiente en el banco u on line y entregarán sólo los dias 17 y 18 de Junio (PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO) o 19 y 25 (PARA LOS ALUMNOS DEL CEED), en Conserjería, un resguardo del recibo de ingreso de la tasa. EN TODOS los impresos debe figurar: DNI, Apellidos y Nombre. Se deben recoger los dos impresos de pago después de validarlos en caja. Una copia es para el alumno y debe llevarla el día del examen por si fuera necesaria cualquier comprobación.

Se deberá indicar en Concepto del recibo: Pruebas de aptitud para acceso a Universidad.

Matrícula ordinaria = 78´20 €
Si se tiene el carné de Familia Numerosa – Monoparental ordinaria (actualizado): 39´10 €.
Si se tiene el carné de Familia Numerosa – Monoparental especial (actualizado), Matrícula de Honor: fotocopia o certificado (que lo hace el Instituto), Premio extraordinario de Bachillerato o Discapacitados: 0 €.

No será admitido a examen ningún alumno que no figure en la relación presentada en la Universidad por el Centro en que cursó sus estudios, aunque éste hubiera efectuado el pago de la Tasa de Selectividad.

ELECCIÓN ASIGNATURAS PAU 2020

Todos los/as alumnos/as tendrán que entregar el mismo día que entregan el recibo del ingreso de la tasa anterior, el siguiente impreso de matrícula rellenado con todos los campos:

IMPRESO DE MATRÍCULA – SELECCIÓN DE ASIGNATURAS

MPORTANTE: SE OS RECUERDA QUE SÓLO TENDRÉIS LOS DÍAS 17 Y 18 PARA ENTREGAR (EN CONSEJERÍA) ESTOS DOS IMPRESOS): EL RECIBO DEL PAGO DE LAS TASAS DE LA MATRÍCULA PAU Y EL IMPRESO DE LA MATRÍCULA DE LAS ASIGNATURAS DE LAS QUE OS VAIS A EXAMINAR.

INFORMACIÓN GENERAL

PROVA PAU 2019-2020

1. Estructura de la PAU / Estructura de la PAU

A. Fase obligatòria, que consta de 5 exàmens:

 • Castellà: Llengua i Literatura II

 • Valencià: Llengua i Literatura II

 • Idioma estranger que s’haja cursat (Alemany, Anglés, Francés o Italià)

 • Història d’Espanya

 • L’assignatura troncal general de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) ha de ser la cursada com a troncal general.

B. Fase voluntària:

 • L’estudiant s’examina en esta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de Batxillerat o d’alguna de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s’examina en la Fase Obligatòria.

 • Com a novetat, podrà examinar-se dels idiomes estrangers (Alemany, Anglés, Francés o Italià), que podran ser cursats o no cursats, però hauran de ser diferents de l’idioma de la fase obligatòria.

 • Pot examinar-se de les assignatures que vulga, les haja cursades o no, fins un màxim de 4.

Consideracions generals:

 • Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà de manera completa.

 • Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.

 • Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.

 • L’examen d’una determinada assignatura de modalitat serà el mateix en la fase obligatòria i en la voluntària.

 • Sols podrà estar exempt de Valencià en les PAU aquell estudiantat que haja rebut resolució positiva d’exempció de l’assignatura en algun dels tres últims cursos: 4t d’ESO , 1r de Batxillerat o 2n de Batxillerat

2. CALENDARI Proves d’Accés 2020

7 DE JULIOL

8 DE SETEMBRE

8 DE JULIOL

9 DE SETEMBRE

9 DE JULIOL

10 DE SETEMBRE

9.30-11h

HES

CAS

FUN. ART

LAT II

MAT II

11.45-13-15h.

VAL

ANG

MAT. CC.SS.

————————

————————

————————-

15.30-17h

ARTS ESC.

BIO

ECO

DIS

GEO

QUÍ

CULT. AUD. II

HIST. FIL.

LEN. EXT. (FRA, ALE, ITA)

17.45-19.15

FÍS

H.ART

DIB. TÉC.

GEOL

GRI II

*En cas de solapament de proves, el tribunal comunicarà als estudiants afectats l’horari de les proves a realitzar.

A) DATES IMPORTANTS CONVOCATÒRIA JULIOL:

 • LLIURAMENT DE DOCUMENTS D’INSCRIPCIÓ PAU: 17 i 18 DE JUNY (PER A DIURN I NOCTURN) I 19 i 25 (PER A CEED)

 • EXÀMENS: 7,8,9 DE JULIOL

 • LLIURAMENT NOTES: 17 DE JULIOL

 • RECLAMACIONS NOTES (PER VIA TELEMÀTICA A LA UNIVERSITAT): 18,20, 21 FINS LES 14H.

 • RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 24 DE JULIOL A PARTIR DE LAS 18H.

 • SOL.LICITUD VISUALITZACIÓ D’EXÀMENS: 27 I 28 de JULIOL FINS A LES 14h

 • VISUALITZACIÓ D’EXÀMENS: 30 de JULIOL

B) DATES IMPORTANTS CONVOCATÒRIA SETEMBRE:

 • LLIURAMENT DE DOCUMENTS INSCRIPCIÓ: 21 DE JULIOL

 • EXÀMENS: 8,9,10 de SETEMBRE

 • LLIURAMENT NOTES: 16 DE SETEMBRE

 • RECLAMACIONS NOTES (PER VIA TELEMÀTICA A LA UNIVERSITAT): 17,18, 21 FINS LES 14H

 • RESOLUCIÓ RECLAMACIONS 22 DE SETEMBRE A PARTIR DE LAS 18H.

 • SOL.LICITUD VISUALITZACIÓ D’EXÀMENS: 23 I 24 DE SETEMBRE FINS A LES 14h

 • VISUALITZACIÓ D’EXÀMENS: 28 de SETEMBRE

3. INFORMACIÓ GENERAL

 • Nota d’Accés a la Universitat (NAU)

a) La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase.

b) La qualificació de la fase obligatòria haurà de ser igual o superior a 4 per a considerar-se superada.

c) La NAU (nota d’accés a la universitat) resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.

d) La qualificació de la NAU (nota d’accés a la universitat) estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.

e) La qualificació de la NAU ha de ser igual o superior a 5 punts.

f) Esta nota d’accés a la universitat té validesa indefinida.

 • Nota d’admissió a les titulacions universitàries:

I. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es té en compte la nota d’accés a la universitat (NAU) més la puntuació obtinguda en la fase voluntària, que serà el resultat de la ponderació de les dues qualificació més altes obtingudes d’entre les assignatures de modalitat diferents a la de la fase obligatòria o dels idiomes estrangers de la Fase Voluntària, o de la qualificació de l’assignatura troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat de la fase obligatòria i la de l’idioma estranger obtingut també en la fase obligatòria de la PAU.

II. Només es consideraran les qualificacions per a ponderar que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posterior convocatòria en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en el curs següent al de la superació de les matèries d’esta fase.

III. Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent

(El document de ponderacions pot consultar-se en: http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau)

IV. La fórmula del càlcul de la qualificació d’admissió a una determinada titulació és la següent:

Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

QFO és la qualificació de la Fase Obligatòria de la PAU.

QMB és la qualificació mitjana de Batxillerat.

a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).

M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos matèries de la fase voluntària o de la matèria troncal general amb vinculació a modalitat de batxillerat de la fase obligatòria o de l’idioma estranger també de la fase obligatòria de la PAU.

V. Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en el mateix curs i el següent al de la superació de les matèries d’esta fase voluntària.

 • Accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius

L’estudiantat de cicles formatius podran accedir a la universitat amb la seua nota mitjana del cicle formatiu, però si volen pujar nota podran presentar-se a la Fase Voluntària de la prova, i la seua nota d’accés a una determinada titulació es calcularà amb la fórmula següent:

Nota d’accés a la titulació = NMC + a x M1 + b x M2

NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals. M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la Fase Voluntària de 2020 o de la Fase Voluntària de 2019 que major qualificació final donen després de l’adequada ponderació.

 • Caducitat de ponderació de l’assignatures de modalitat i idioma estranger de la fase obligatòria de la PAU 2018 i 2019:

L’assignatura de modalitat de la Fase Obligatòria de les PAU (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) i també l’idioma estranger de la fase obligatòria tindrà la mateixa caducitat que la resta d’assignatures de la Fase Voluntària que s’utilitzen per a les ponderacions, és dir, es podran utilitzar per a ponderar en el procés de preinscripció del curs en què s’aprova i en el curs següent, però no en cursos posteriors.

4. Realització de la prova

 • S’haurà d’estar almenys 45 minuts abans de l’inici de la prova. S’establirà una hora escalonada d’arribada al centre i d’accés a l’aula, així com d’eixida.

 • Els aspirants s’han d’identificar OBLIGATÒRIAMENT amb el DNI i la tarjeta SIP. El DNI haurà d’estar visible sobre la taula durant la realització de la prova.

 • Els telèfons mòbils hauran de romandre apagats.

 • L’examen es contestarà exclusivament en els quadernets entregats pel tribunal, tret d’aquelles assignatures que requerisquen material específic (DAR, DIS).Si realment es necessita més paper per a contestar l’examen, es pot sol.licitar.

 • L’estudiant procedirà immediatament a apegar les seues etiquetes identificatives en els llocs indicats i a omplir la solapa.

 • Tret d’una autorització expressa l’examen es contestarà utilitzant un sol bolígraf de color blau o negre (és convenient dur més d’un bolígraf de recanvi).

 • L’estudiant s’abstindrà de realitzar qualsevol tipus de marca en l’examen.

 • Ús de calculadores en la PAU:

 • Es permet l’ús de calculadores sempre que no siguen gràfiques o programables, i que no puguen realitzar càlcul simbòlic ni emmagatzemar text o fórmules en memòria. Respecte a models concrets de calculadores que no sent programables ni gràfiques, realitzen càlculs matemàtics relacionats directament amb els continguts de les PAU seran els especialistes de les dues assignatures de Matemàtiques de les PAU de batxillerat i cicles formatius (Matemàtiques II i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II) els encarregats de decidir si es poden utilitzar o no.

 • Es prohibix no solament l’ús, sinó la tinença de qualsevol tipus de material de consulta o ajuda (llibres, apunts, quaderns, fulls, calculadores –excepte les autoritzades en certes assignatures–, tauletes tàctils, ordinadors, audiòfons, rellotges amb capacitat d’emmagatzematge en memòria, etc.)

 • Cal tenir en compte que, per l’excepcionalitat de la situación, serà molt complicada la resolució de dubtes. De fet, els vigilants de les aules no estan autorizats a respondre preguntes.

5. Sancions

Quan un estudiant incórrega en procediments fraudulents o incorrectes durant els exàmens com:

a) Copiar per mitjà de qualsevol procediment

b) La comunicació per qualsevol mitjà amb un altre estudiant o amb una altra

persona que es trobe en l’interior o en l’exterior del lloc d’examen

c) La suplantació de personalitat i la falsificació de documents

d) L’incompliment de les indicacions dels membres del tribunal i o/persones

col·laboradores, sempre dins del marc d’aplicació d’estos criteris o no seguir les mesures sanitàries establides.

e) L’ alteració del normal desenrotllament de la realització dels exàmens

f) L’ofensa o desconsideració cap als membres del tribunal, personal de suport, persones col·laboradores, o els companys

Els membres del tribunal procediran a:

1) Retirar l’examen amb una anotació de la incidència. La qualificació d’este examen serà de 0 (zero).

2) Informar el president del tribunal tan ràpidament com siga possible.

3) Fer constar la incidència en l’acta d’incidències.

4) Expulsar de l’aula d’examen l’estudiant si ja ha transcorregut almenys mitja hora des de l’inici.

5) En cas de suplantació de personalitat en algun dels exàmens, a l’estudiant matriculat en les PAU se li posarà un 0 en les PAU.

CALIFICACIONES:

La entrega a los centros de las actas de calificaciones se realizará el día 17 de julio en la convocatoria ordinaria en toda la Comunidad Valenciana. Los estudiantes podrán imprimirse su tarjeta de calificaciones de las PAU desde el Portal del alumno a partir del día siguiente, con la llave que se os proporcionará el primer día de la PAU.

https://appweb.edu.gva.es/paseu

RECLAMACIONES Y SEGUNDA CORRECCIÓN:

Los procesos de consulta de calificaciones, DESCARGA de las  CALIFICACIONES, reclamación y segunda corrección y solicitud de ver los ejercicios se deberán realizar a través del portal del alumno situado en la siguiente dirección web:

https://appweb.edu.gva.es/paseu/

Para entrar al portal por primera vez será necesario tener el código de usuario y la clave que se encuentran en la hoja de etiquetas del alumno.

1. Los alumnos podrán solicitar, para cada asignatura, tras su calificación en la prueba

3. La presentación de solicitudes de reclamación o 2ª corrección se efectuará en la Universidad respectiva únicamente a través del Portal del Alumno, siendo el plazo de presentación de solicitudes de tres días hábiles, a partir de la fecha de publicación de las calificaciones. Este plazo es improrrogable de manera que las reclamaciones presentadas fuera de plazo serán desestimadas. 

SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLER:

Puedes descargarte de nuestra página web, en la sección “Secretaría”, “Documentación y trámites”, el impreso para pedir el Título y pagar las tasas correspondientes (Normal = 44,52 €; Fª Numerosa General = 22,26 €; Fª Numerosa Especial = 0 €). Además hace falta fotocopia del DNI y en su caso fotocopia del carné de familia numerosa actualizado. (Todo se tramitará y entregará en Secretaría. Se puede hacer cualquier día después de la realización de la PAU). El recibo se puede generar desde la propia página de nuestro centro, en el menú de “Secretaría”: “Tasas para la expedición de títulos”. Es un enlace a una página de Consellería.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD:

Consultar esta página: https://sa.ua.es/es/preinscripcion/instrucciones-generales.html

El alumnado que haya superado la prueba de acceso a la universidad (PAU) en convocatoria de julio en la Comunitat Valenciana deberá presentar la solicitud de preinscripción telemática desde el momento en que disponga de su clave de PAU, que se le facilitará el primer día de realización de las pruebas aunque no se conozcan sus calificaciones de la prueba de acceso. Será el programa informático el que cargará sus calificaciones, cuando estén disponibles, antes del proceso de baremación y adjudicación de plazas.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN:

Para obtener plaza en el primer curso de los estudios universitarios oficiales de grado se realizará a través del asistente telemático que se encontrará disponible en las fechas antes indicadas en la dirección de Internet siguiente:

 www.preinscripcion.gva.es

Todos los estudiantes han de presentar la solicitud de preinscripción mediante el asistente telemático.

Aquellos/as que hayan de presentar documentación, la formalizarán también mediante el asistente, escanearán la documentación y la subirán al web, en el apartado que corresponda, durante el proceso de solicitud de preinscripción.

SOLICITUD DE PLAZA EN UNIVERSIDADES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

La solicitud de plazas correspondientes a otras universidades deberá efectuarse de acuerdo con el procedimiento establecido en cada comunidad autónoma o universidad a la que se pretenda acceder.La información sobre los procedimientos, impresos de solicitud y plazos podrá obtenerse a través de la página web de la Oficina de Información al Alumno de la Universidad de Alicante

http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-grados/indice-distritos-universitarios.html

INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AL COVID-19 PER A L’ALUMNAT DURANT LA PROVA

Instruccions (basades en el Pla de contingència general del centre, i en les normes prescrites per la Conselleria d’Educació i el Servei de Prevenció de riscos laborals).

a) No podrà assistir al centre cap persona amb símptomes compatibles amb el COVID 19 o que es trobe en període de quarantena domiciliària. Per això, és obligatori vigilar l’estat de salut i prendre’s la temperatura abans d’eixir de casa per vindre a l’institut.

b) L’alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable per a la COVID19 podrà acudir al centre sempre que la seua condició clínica estiga controlada, i mantindrà mesures de protecció de manera controlada.

c) Heu de venir al institut amb el DNI i la targeta SIP del metge durant els tres dies i a cada alumne se li entregarà en el Centre un distintiu de color blau que el portarà en el centre.

d) Només heu de romandre en el centre el temps estrictament necessari per a realitzar les tasques permeses i en els espais autoritzats. Per això, cal arribar puntual a l’hora i llocs estipulats i marxar de seguida.

d) És obligatori venir al centre amb mascareta.

e) El centre està tancat i entrareu de forma individual, fent servir el timbre de l’accés per a vianants del carrer Vicente Chávarri.

f) Us heu de dirigir al pavelló B, on us heu de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic.

g) A l’entrada i en altres espais trobareu cartelleria sobre les normes de protecció i plànols amb els itineraris que cal seguir en els edificis.

h) En tot l’interior heu de respectar sempre la distància social de 2m, el sentit de les fletxes marcades al sòl i les indicacions d’escales de pujada i baixada i de prohibició del pas. En els descansos, romandreu sols en les zones que hagen indicat per a cada grup.

j) Heu d’acudir a l’aula corresponent on fareu la prova, seguint l’itinerari marcat a terra i les instruccions de la cartelleria. En l’aula heu de seure en els pupitres que es troben senyalitzats amb un gomet verd i/o on us indique el professorat.

k) No usareu altres dependències del centre, excepte els lavabos oberts (es troben marcats en els plànols amb color verd: el de visites de la planta baixa del pavelló B, el pròxim a la biblioteca del pavelló C i el d’enfront de la sala d’usos múltiples. Durant els descansos, també estaran oberts els del gimnàs.

l) L’ús dels lavabos es restringeix a una única persona cada vegada en tot l’espai. La porta exterior del lavabo ha de romandre oberta.

m) No heu de compartir materials amb altres companys.

n) Heu de tenir les motxilles i les pertinences prop de vosaltres, en l’aula on es fa l’examen, però de forma que no toque les dels altres.

o) Les fonts del pati estan clausurades i precintades; us heu de dur de casa aigua i menjar per al descans.

p) Efectueu l’eixida del recinte per la porta d’eixida del C/ Vicente Chávarri i sempre mantenint la distància de seguretat si coincidiu amb més gent.

En conclusió, demostrar que som persones responsables i dignes d’accedir a estudis universitaris, mantenint sempre la distància de seguretat. Del vostre comportament depén la nostra salut, la dels vostres familiars i de la societat en general.

PER LA SALUT DE TOTES I DE TOTS!!!!