ÒRGANS DE GOVERN

Unipersonals

Directora: Marisa Tomàs Roselló
[competències art. 15]

Vicedirectora: Yolanda Sala Sáez
[competències art. 22]
Secretari: Noemí Dauder Alcaraz
[competències art. 24]
Vicesecretari: José Manuel Doménech Miranda
Cap d’Estudis Diürns: Glòria Gòmez Monllor
[competències art. 23]
Cap d’Estudis Nocturns: Jesús S. García Rodríguez
[competències art. 23]
Cap d’Estudis CEED:  Susanna Torregrosa Cuesta
Cap d’Estudis FP:  José Santonja Ivorra
[competències art. 28]
Coordinadora ESO: Lucía Hoyas Recio

Col·legiats

►CONSELL ESCOLAR [atribucions art. 68]

►CLAUSTRE DE PROFESSORAT [competències art. 72] 

COORDINACIÓ DOCENT

DEP. D’ORIENTACIÓ [funcions art. 85]
Cap de Departament: María Luisa Latorre Redón
[competències art. 87]
DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
[competències art. 90]
[competències dels caps de departament art. 92]

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA [competències art. 95]
– Directora.
– Caps d’Estudis.
– Caps de Departaments.

EQUIP DOCENT DEL GRUP: TUTOR/A [funcions art. 97]

DEPARTAMENT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS:
[funcions art. 99]
Cap de Departament: Yolanda Sala Sáez.