Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 22/23, convocades pel Ministeri d’Educació.

DOCUMENT INFORMATIU:

AJUDA NEAE 2022 2023. DOCUMENT INFORMATIU_VAL

Tal com s’indica en el document informatiu, el mitjà preferent perquè la comunitat educativa contacte amb la Unitat de Beques és el correu electrònic: beques.espe_ali@gva.es

 ——————————–

Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 22/23, convocadas por el Ministerio de Educación.

DOCUMENTO INFORMATIVO:

AYUDA NEAE 2022 2023. DOCUMENTO INFORMATIVO_CAS

Tal y como se indica en el documento informativo, el medio preferente para que la comunidad educativa contacte con la Unidad de Becas es el correo electrónico: becas.espe_ali@gva.es