S’ha publicat en el BOE del dia 2 d’agost de 2021, l’extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2021-2022.

INSTRUCCIONS PER A FACILITAR ALS ALUMNES

Les sol·licituds tant d’ajuda com de subsidi hauran d’emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l’adreça http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional en l’adreça https://sede.educacion.gob.es.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar per qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, en format pdf i escanejada, la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació.

Si el sol·licitant no disposa del sistema de signatura acceptat per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament, haurà d’imprimir el model “pdf” i presentar-lo en el centre on es trobe matriculat, degudament signat pels membres de la unitat familiar, acompanyat de la documentació requerida en cada cas.

El termini de presentació de sol·licituds acaba al pròxim 30 de setembre de 2021, inclusivament.

Per a obtindre informació sobre l’estat de tramitació del procediment de les ajudes, es podrà consultar en l’adreça electrònica: https://sede.educacion.gob.es, en l’apartat “notificacions”.

INSTRUCCIONS PER AL CENTRE

Els centres hauran de presentar les sol·licituds, una vegada completades i amb els informes i documentació corresponents, en aquesta Direcció Territorial fins al 14 d’octubre de 2021, inclusivament, tenint en compte les següents consideracions:

COMPROVACIÓ DE:

– QUE FIGUREN LES SIGNATURES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR EN LES PÀGINES PERTINENTS.

– EL CORRECTE EMPLENAMENT DE L’APARTAT D, SIGNAT I SEGELLAT PEL CENTRE AUTORITZAT O PROFESSIONAL COL·LEGIAT, I SIGNATURA DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, SI ESCAU.

– QUE FIGURA SIGNADA LA DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ASSENYALADA UNA DE LES OPCIONS DE REBUT DE L’IMPORT DE LA BECA.

– QUE ADJUNTEN LA DOCUMENTACIÓ QUE HO ACREDITA, SI S’AL·LEGA FAMÍLIA

NOMBROSA I/O DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT O GERMANS.

 

EMPLENAMENT PEL PROPI CENTRE:

– DEL RESGUARD DE PRESENTACIÓ (ENTREGANT-LO ALS INTERESSATS)

– DE L’APARTAT A (CERTIFICACIÓ DE MATRÍCULA Y DE LES AJUDES PROPOSADES).

– DE L’APARTAT B (ACREDITACIÓ DE LA NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU).


Se ha publicado en el BOE del día 2 de agosto de 2021, el extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

INSTRUCCIONES PARA FACILITAR A LOS ALUMNOS

Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario accesible por internet en la dirección http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección https://sede.educacion.gob.es.

Una vez cumplimentada la solicitud telemática, si el solicitante se puede identificar por cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la sede electrónica, se podrá completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando a través de la página web, en formato pdf y escaneada, la documentación que le sea requerida por la propia aplicación.

Si el solicitante no dispone del sistema de firma aceptado por la sede electrónica, una vez cumplimentada la solicitud telemáticamente, deberá imprimir el modelo “pdf” y presentarlo en el centro donde se encuentre matriculado, debidamente firmado por los miembros de la unidad familiar, acompañado de la documentación requerida en cada caso.

El plazo de presentación de solicitudes acaba el próximo 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento de las ayudas, se podrá consultar en la dirección electrónica: https://sede.educacion.gob.es, en el apartado “notificaciones”.

INSTRUCCIONES PARA EL CENTRO

Los centros deberán presentar las solicitudes, una vez completadas y con los informes y documentación correspondientes, en esta Dirección Territorial hasta el 14 de octubre de 2021, inclusive, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

COMPROBACIÓN DE:

– QUE FIGURAN LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR EN LAS PÁGINAS PERTINENTES.

– LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO D, FIRMADO Y SELLADO POR EL CENTRO AUTORIZADO O PROFESIONAL COLEGIADO, Y FIRMA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, SI PROCEDE.

– QUE FIGURA FIRMADA LA DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y SEÑALADA UNA DE LAS OPCIONES DE RECIBO DEL IMPORTE DE LA BECA.

– QUE ADJUNTAN LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA, SI SE ALEGA FAMILIA

NUMEROSA Y/O DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE O HERMANOS.

 

CUMPLIMENTACIÓN POR EL PROPIO CENTRO:

– DEL RESGUARDO DE PRESENTACIÓN (ENTREGÁNDOLO A LOS INTERESADOS).

– DEL APARTADO A (CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA Y DE LAS AYUDAS PROPUESTAS).

DEL APARTADO B (ACREDITACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO).