ADMISIÓN

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la directora territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província d’Alacant. [2019/3023]:

Àmbit competencial de la província d’Alacant

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2019/3033]:

RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ

Calendari ESO BAT Val/Cas – CURS 19-20

Amb la finalitat d’optimitzar i agilitar el procés d’admissió, es recomana que els participants emplenen preferentment el model de sol· licitud que poden obtindre en la pàgina web de la conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport, apartat «Admissió d’alumnat»:

Asistentes para educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato