Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2022-2023 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2022/8975]

2022_8975-Resolución

—————————————————————–

Consellería de Educación, Cultura y Deporte: RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación, por la cual se convocan las pruebas del curso académico 2022-2023 y se dictan las instrucciones que regulan el procedimiento administrativo para la inscripción y gestión de la prueba porque las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de graduado o graduada en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana. [2022/8975]